ആറ് നുറുങ്ങ് കവിതകള്‍കുവൈറ്റ് കേരളാ മുസ്ലിം കള്‍ചറല്‍ സെന്‍റര്‍ റിലീഫ് ഫണ്ട് സോവനീര്‍ ഇഷ്യു 3 1989

Instagram