ആരേയും വിധിക്കരുത്, നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കില്‍തൂലിക- 2005 ജനുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 6, ഐസ്‌ക്രീം വാണിഭക്കേസ്

Instagram