ആമുഖംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 10, 1969 ഒക്‌ടോബര്‍ 20, പേജ് 25, യാത്രാഡയറി (ഡല്ഹിു, ആഗ്ര, അജ്മീര്‍).

Instagram