ആധുനിക വനിതകളും പര്ദ്ദ സമ്പ്രദായവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 2 1980 മാര്ച്ച് പേജ് 22, ഇസ്‌ലാം, വസ്ത്രം, പര്ദ്ദ.

Instagram