ആധുനിക യുഗത്തിന്റെ മതംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 5, 1975 മെയ് 20, പേജ് 21, ഇസ്‌ലാം, പ്രവാചകന്മാര്‍, പഠനം.

Instagram