ആദരവുറ്റ കൊട്ടുകുടുംബംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 9, 1970 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 16 / ഇസ്്‌ലാമിക ചരിത്രം

Instagram