ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നീ എന്തു നേടിയിട്ടെന്തു കാര്യം?വികസനത്തിന് റെ ഭാവി കാഴ്ചപ്പാടിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും

Instagram