ആഘോഷം, സ്‌നേഹ സൗഹാര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്കൊരു വേദിതൂലിക, 2006 ഒക്ടോബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 3, പെരുന്നാള്‍ ദിവസം

Instagram