അഹ്മദ് ഭായിയുടെ ഓര്‍മകളില്‍ നൗഷാദ്തൂലിക- 2006 ജൂണ്‍ പുസ്തകം 5 ലക്കം 11, അഹ്മദ് ബായി

Instagram