അസത്യത്തിന്റെ എതിര്ക്കല്‍ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രത്യേകതനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21, ലക്കം 7, 1988 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 14, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യതുല്‍ ഉലമ, എസ്.വൈ.എഫ്

Instagram