അവ്യക്ത ചിത്രങ്ങളുടെ അനാഥത്തെരുവില്‍ നിന്ന് വര്ണ വിസ്മയങ്ങളുടെ മഹാ നഗരങ്ങളിലേക്ക്മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / അഭിമുഖം, യൂസുഫ് അറക്കല്‍

Instagram