അവളെക്കുറിച്ച് നാലു കഥകള്‍മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / വിവര്ത്തനം , കഥ / ഡോ അഹ്മദ് അബ്ദുല്‍മാലിക്

Instagram