അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക പാഠം-കയ്യൊപ്പ്പ്രവാചക പാഠങ്ങള്‍ നേരാം വിധം നടപ്പിലാക്കിയാല്‍ ബലഹീനരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാന്‍ ആവും.

Instagram