അള്‍സര്‍ രോഗത്തിന്‍ മാതളപ്പഴംചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് , പുസ്തകം 40 , ലക്കം 51 ,1994 ഓഗസ്റ്റ് 13 / ആരോഗ്യം

Instagram