അല് ത്വഹാറഃ ശുദ്ധീകരണംഅല്ബയാന്, ഡിസംബര്, ലക്കം1, എണ്ണം3. കര്മ്മശാസ്ത്രം

Instagram