അല്ല അയാളല്ല വര്‍ഗ്ഗീയതയുടെ രക്ഷിതാവ്തൂലിക- 2004 ജൂലൈ, പുസതകം 3 ലക്കം 12, ഗള്‍ഫ് മലയാളികള്‍

Instagram