അല്ലാഹുവിന് സ്‌ത്രോത്രംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ല 12, 1970 ഡിസംബര്‍ 20, പേജ് 3 / ഇസ്്‌ലാം, അല്ലാഹു, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram