അല്ലാഹുവിന് കീഴ്‌വണങ്ങല്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 9 1980 ഒക്ടോബര്‍ പേജ് 15, ഇസ്‌ലാം, സാരോപദേശം

Instagram