അല്ലാമാ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാല്‍മന്ദിച്ച മനോഭാവത്തില്‍നിന്നു അപകര്‍ഷതയേറ്റ  സമുദായത്തെ കര്‍ത്തവ്യനിര്‍വ്വഹണ ലോകത്തേക്ക് ആനയിച്ച യുഗപ്രഭാവനാണു  വിശ്വമഹാകവി അല്ലാമ

Instagram