അഭിപ്രായവ്യത്യാസം അഭികാമ്യമാണ്; അതിരുവിടാതിരിക്കുമ്പോള്‍തൂലിക- 2006 ജനുവരി പുസ്തകം 5 ലക്കം 5, കേരള മുസ്ലിംകള്‍

Instagram