അഭിനന്ദനാര്ഹരമാണ്; അത്യന്താപേക്ഷിതവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 6, 1970 ജൂണ്‍ 20, പേജ് 22 / രാഷ്ട്രീയം, മതം, സങ്കലനം

Instagram