അബൂഗരീബില്‍ നിന്നൊരാത്മാവ്തൂലിക- 2005 ജനുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 6, കഥ

Instagram