അഫ് ഗാന്‍ നല്‍കുന്ന പാഠംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തില്‍ വേദന കടിച്ചിറക്കി കഴിയുന്ന ഇന്നിന്‍റെ അഫ് ഗാന്‍റെ ചരിത്രമാണിത്

Instagram