അപ്പുക്കുട്ടനും സ്വാതന്ത്ര്യവുംചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് , പുസ്തകം 40 , ലക്കം 51 ,1994 ഓഗസ്റ്റ് 13 /കഥ

Instagram