അപൂര്‍ണമായ ഒരു ദൗത്യംതൂലിക- 2004 ഒക്ടോബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 3, റഹീം മേച്ചേരി

Instagram