അന്ന് ഗാന്ധിജി, പിന്നീട് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീകൃഷ്ണ, ഇപ്പോള്‍ ലാലവുംതൂലിക- 2004 ആഗസ്റ്റ്, പുസതകം 4 ലക്കം 1, ബി.ജെ.പി

Instagram