അന്നു തന്നെ കൊടിയുയര്‍ത്തി മലപ്പുറംമുസ്ലിം ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളന സുവനീര്‍ 2019 മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണം

Instagram