അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്തെ ഒരു പുരുഷന്‍അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് വിവാദപുരുഷനായി അറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്ര നേതാക്കളില്‍ പ്രമുഖനാണ് ആഫ്രിക്കന്‍ രാഷ്ട്രമായ ഉഗാണ്ടയുടെ രാഷ്ട്രത്തലവന്‍ ഈദി അമീന്‍

Instagram