അനുഭവത്തില്‍ നിന്ന് പഠിക്കാതെ അമേരിക്കതൂലിക- 2005 ഫെബ്രുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 7, അമേരിക്ക

Instagram