അനുകരണം ഒരവലോകനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1, ലക്കം 10, 1969 ഒക്‌ടോബര്‍ 20, പേജ് 10, ഇസ്‌ലാം, ഗവേഷണം.

Instagram