അനുകരണം അനിവാര്യമാണ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 9, 1969 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 10, ഇസ്‌ലാം, ഗവേഷണം.

Instagram