അനശ്വര നാമങ്ങള്‍,അമര നാമങ്ങള്‍ അവ പ്രചോദനമേകട്ടെതിരി‍ഞ്ഞോടിയ ശത്രുക്കള്‍ നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ ആലസ്യവും

Instagram