അനന്തവിഹായസിലെ പൗര്ണ്ണംമിനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 6, 1970 ജൂണ്‍ 20, പേജ് 9 / ഇസ്്‌ലാം, മുഹമ്മദ് നബി, റബീഉല്‍ അവ്വല്‍

Instagram