അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം (സ്വദഖതുല്ല മൗലവി)നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 1, 1975 ജനുവരി 20, പേജ് 13, പ്രഭാഷണം, വെല്ലൂര്‍ ബാഖിയാത്ത്.

Instagram