അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനം,യൂറോപ്യന്‍ പഠനങ്ങള്‍ബാഹ്യമായ ചില ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സമുച്ചയം മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിയാന്‍ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

Instagram