അദ്ധേഹവും വേര്പിരിഞ്ഞുനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 11, 1975 നവംബര്‍ 20, പേജ് 23, വാര്ത്തത, മരണം, കരിമ്പനക്കല്‍ മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി മുസ്‌ലിയാര്‍.

Instagram