അദൂനീസ് ,അറബ് ആധുനികതയുടെ അപ്പോസ്തലന്‍മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / അഭിപ്രായം, അറബ്, /അദൂനീസ്

Instagram