അത്ഭുതങ്ങള്‍ വിതച്ച അല്‍ അമീന്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 2, 1977 ഫെബ്രുവരി 20, പേജ് 8, ചരിത്രം, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ).

Instagram