അതുല്യമായ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 12, 1975 ഡിസംബര്‍ 20, പേജ് 19, ചരിത്രം, ഇസ്‌ലാം, വ്യക്തി, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ).

Instagram