അതിനുമുമ്പ് നീയെല്ലാം പകര്‍ത്തുകമിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ ഒന്നാം വാര്‍ഷികപ്പതിപ്പ് / കവിത

Instagram