അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങള്‍ വംശനാശത്തിലേക്ക്ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-7, സപ്തംബര്‍-27 ഒക്‌ടോബര്‍-3 ലേഖനം

Instagram