അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കപ്പെട്ട സംഘടനാ സംവിധാനം അനിവാര്യംസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാണല്ലോ ഒരു സമൂഹത്തിന്‍റെ വികാസത്തിന്‍റെ പ്രധാന ചിഹ്നം.

Instagram