അഞ്ചുവിന്റെ ചാട്ടവും ഇന്ത്യയുംതൂലിക- 2004 സെപ്തംനബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 2, അഞ്ചു ബോബി ജോര്‍ജ്

Instagram