അജ്ഞതയുടെ ദിശമാറ്റിയ സമുദായ പരിഷ്കര്‍ത്താവ്.മലപ്പുറം മുദ്രകള്‍      

Instagram