അച്യൂതാനന്ദന്റെ മസിലുപിടുത്തവും പിണറായിയുടെ കൊലച്ചിരിയുംതൂലിക- 2005 ജൂലൈ, പുസതകം 4 ലക്കം 12, അച്ചുതാനന്ദന്‍, പിണറായി വിജയം

Instagram