അച്ഛന്‍തൂലിക- 2006 ആഗസ്റ്റ് പുസ്തകം 6 ലക്കം 1, കവിത

Instagram