അകാലത്തില്‍ പൊലിഞ്ഞ കര്‍മ്മനിരതനായ പത്രാധിപര്‍തൂലിക- 2004 ഒക്ടോബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 3, റഹീം മേച്ചേരി

Instagram