അകല്‍ച്ചയുടെ അതിരുകള്‍ മായ്ക്കുന്ന പെരുന്നാള്‍



തൂലിക- 2004 നവംബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 4, പെരുന്നാള്‍

Instagram