അകതാരിലാണ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 25, ലക്കം 6, 1988 ജൂലൈ, പേജ് 25, ഇസ്‌ലാമി ചിന്ത, തസവ്വുഫ്

Instagram