89 തികഞ്ഞ വാഗണ്‍ ട്രാജഡി അടച്ചിട്ട ഗുഡ്സ് വണ്ടിയില്‍ കൂട്ടത്തോടെ…പ്രവാസ ചന്ദ്രിക മാസിക , നവംബര്‍ / സ്മരണ / വാഗണ്‍ ട്രാജഡി

Instagram